TJÄNSTEVILLKOR

INLEDNING

I dessa Tjänstevillkor ("Villkor") finner du villkor enligt vilka du, i egenskap av Användare, kan använda Webbplatsen, liksom rättigheter, skyldigheter och ansvar som gäller för Administratören och Användaren. Din användning av Webbplatsen medför, innebär och utgör accept av alla bestämmelser i dessa Villkor.

DEFINITIONER

När följande begrepp skrivs med inledande versal i dessa Villkor, ska de tolkas på följande sätt:

 1. Administratör eller Vi: Pixers LTD, ett bolag med säte på adressen 590 Kingston Road, London SW20 8DN, Storbritannien, registrerat i bolagsregistret Companies House med nummer 07964145, eller dess rättsliga efterträdare, som är ansvarig för förvaltning av Webbplatsen.
 2. Grafiska återgivningar: en bildfil, bild eller ett foto som presenteras och licensieras inom Webbplatsen för Tjänstens syfte.
 3. Konto: utrymme inom Webbplatsen som förvaltas på vägnar av Tjänsteleverantören, där data och information som gäller verksamhet inom Webbplatsen förvaras, och från vilket vissa av Webbplatsens funktioner är tillgängliga.
 4. Kund: en Användare som köper Tjänsten genom Webbplatsen.
 5. Tjänsteleverantörs profil: en av Webbplatsens funktioner som är tillgänglig för en Tjänsteleverantör, som visar uppgifter som tillhandahålls av leverantören, inkluderat dess kommersiella erbjudande, varumärken och beskrivning av dess verksamhet, varor och tjänster. Andra Användare kan få del av sådana uppgifter.
 6. Webbplats: Internetsida som drivs på www.pixers.se, som hanteras av Administratören, som är avsedd att underlätta tillhandahållandet av Tjänsterna från Tjänsteleverantörer till Kunder baserat på Grafiska återgivningar.
 7. Avtal: ett avtal mellan en Tjänsteleverantör och en Kund för genomförande av Tjänsten, som ingås via Webbplatsen.
 8. Tjänst: en grafisk designtjänst som lämnas av en Tjänsteleverantör till en Kund inom Webbplatsen, och som medför optimering av de Grafiska återgivningar som Kunden har valt i beställningsprocessen, i enlighet med de parametrar som Kunden har specificerat.
 9. Tjänsteleverantören (Säljaren): en Användare som erbjuder sina Tjänster genom Webbplatsen, och som är godkänd av Administratören.
 10. Användare, eller du: en vuxen fysisk person med rättslig handlingsförmåga att ingå avtal, eller en juridisk person, eller en organisatorisk enhet som saknar juridisk personlighet, liksom en minderårig och/eller fysisk person som inte har rättslig handlingsförmåga utan samtycke från målsman, som har åtkomst till tjänsterna som erbjuds på Webbplatsen och kan använda Webbplatsen som en Kund, och/eller Tjänsteleverantör.

TEKNISKA KRAV

 1. Du bekräftar och samtycker till att följande tekniska krav är minimistandard för att Webbplatsen ska fungera korrekt:
  1. fungerande och effektiv teleterminalutrustning (dator, platta, smart telefon, etc.) med internetanslutning, som möjliggör visning av grafiskt användargränssnitt av Webbplatsen, och
  2. installerad och uppdaterad webbläsare: Microsoft Internet Explorer 8.0 eller senare, Mozilla Firefox 20.0 eller senare, Safari 4.0 eller en senare version, och Google Chrome 23.0 eller senare, och
  3. aktivt e-postkonto; och
  4. support av Javascript och kakor ska vara aktiverade.
 2. Administratören använder kakor. En "kaka" är en liten datafil med information som placeras på begäran av Förvaltarens server (förstapartskaka) på teleterminalutrustningen under ditt besök på Webbplatsen, som servern kan läsa när Användaren ansluter sig på nytt via utrustningen. Användningen av kakor förändrar inte inställningarna i användarens utrustning eller programvaran som har installerats på utrustningen.
 3. Administratören använder följande typer av kakor:
  1. sessionskakor: lagras på teleterminalutrustningen endast så länge Användaren är kvar på Webbplatsen, eller avaktiverar webbläsaren eller loggar ut från Webbplatsen, och
  2. permanenta kakor: lagras på teleterminalutrustningen under en viss tidsperiod eller till dess att användaren tar bort dem.
 4. Vi använder kakor: (i) för att underlätta navigering på Webbplatsen, inkluderat upprätthållandet av en Användares session så att det inte behövs någon upprepad inloggning på varje webbsida; (ii) för att granska och utveckla vårt erbjudande, inkluderat justering av innehållet på Webbplatsen enligt dina preferenser, och (iii) för statistiska syften.
 5. Du samtycker till att vi även använder externa kakor (tredjepartskakor) för att (i) visa multimediainnehåll på Webbplatsen som har laddats ner från en extern webbplats, (ii) samla in allmän och anonym statistik från analysverktyg, och (iii) använda interaktiva funktioner i syfte att främja Webbplatsen genom användning av sociala nätverksplatser.
 6. Användaren kan specificera villkor för användning av kakor genom webbläsarinställningarna. Särskilt, kan du deaktivera kakor i webbläsaren på din teleterminalutrustning. Deaktivering av kakor kan dock orsaka olägenhet eller hindra användning av Webbplatsen
 7. Du kan finna mer om kakor i Sekretesspolicyn, som bifogas som Bilaga 1 till dessa Villkor.

RÄTTSLIGA KRAV

 1. Förutom om dessa Villkor fastställer något annat, ger Administratören dig rätt att använda Webbplatsen endast för dess syften och funktioner, i den omfattning som fastställs för varje Användarkategori (Kund eller Tjänsteleverantör), med förbehåll för, bland annat, (i) efterlevnad av tillämpliga lagar, gällande uppföranderegler för Tjänsteleverantörer, upphovsrättigheter liksom alla andra tillämpliga lagar för korrekt, fullständig och oavbruten funktion av Webbplatsen, (ii) avstående från störning av Webbplatsen, oavsett om det sker genom införande av virus eller andra sabotageprogram och oavsett det sker genom obehörig dekompilering, överföring eller användning av källkod eller andra affärshemligheter som tillhör Administratören, samt (iii) avstående från att tillhandahålla olagligt innehåll till Webbplatsen och avstående från olaglig användning av uppgifter som finns på Webbplatsen, inkluderat bolagsidentifiering, varor, tjänster och andra objekt som är skyddade av immateriella rättigheter.
 2. Innehåll, uppgifter eller annan information som tillhandahålls av Användaren till Webbplatsen, inkluderat de som placeras på Kontot, är Användarnas egendom. Användaren är i vilket fall som helst ensamt ansvarig för innehållet, särskilt för att sådan information och dess användning inom Webbplatsen uppfyller lagar och dessa Villkor. Genom att placera informationen på Webbplatsen, beviljar Administratören sådana rättigheter och tillstånd som kan vara nödvändiga för att säkerställa fullständig funktion av Webbplatsen.
 3. Genom att placera verk på Webbplatsen, i den mening som avses i upphovsrättslagar, inkluderat lagligt skyddade Grafiska återgivningar, beviljar Användaren oss, i syfte att säkerställa fullständig funktion, marknadsföring och utveckling av Webbplatsen, en icke-exklusiv, royaltyfri licens som är obegränsad vad gäller tid och geografiskt område, att använda sådana upphovsrättsliga verk i alla avseenden (i) som är kända vid tidpunkten då de placeras på Webbplatsen och (ii) nödvändiga för att uppnå syftet som avses ovan, exploateringsplatserna, särskilt rätten att:
  1. spela in och göra kopior av verken med alla slags medel, inkluderat utskrifter, reprografi, magnetisk magasinering och digitala tekniker,
  2. använda av verken, helt eller delvis, och kombinera dem med andra material, och ändra dessa material på så sätt som Administratören anser är lämpligt, särskilt genom kompilering eller samsortering av verk från olika Användare,
  3. inkludera verken på Webbplatsens databaser, och använda verken i syfte att främja och göra reklam för Webbplatsen, särskilt ändring av verken på så sätt som Administratören anser lämplig,
  4. iscensätta, visa, mångfaldiga, sända i radio och TV och återutsända, distribuera och göra arbetet offentligt tillgängligt på ett sådant sätt att alla kan ha åtkomst till det på en plats och en tidpunkt som väljs individuellt av dem. Särskilt har Administratören rätt, bland annat, att placera verken på Webbplatsen och att presentera dem för andra Användare.
 4. Denna licens förblir giltig och i kraft även efter att (i) du har avbrutit din användning av tjänster som är tillgängliga på Webbplatsen, (ii) ditt Konto har stängts av eller tagits bort, eller (iii) Administratören har stängt av dig från Webbplatsen.
 5. För att undvika tvivel, beviljar Användaren (i) rätt för oss att tillåta att tredje parter använder verken för de syften som definieras i Stycke 3 i denna Klausul, och även (ii) rätt för oss att utöva och tillåta utövande av rättigheter som härrör därifrån, på sådana de exploateringsplatser som definieras i Stycke 3 i denna Klausul.
 6. Förvaltaren förbehåller sig rätten att blockera, ta bort eller på annat sätt hindra åtkomst till innehåll, uppgifter och information som lagras på Webbplatsen, på begäran av Användaren efter mottagande av officiell delgivning eller annat tillförlitligt meddelande om den olagliga karaktären av sådan information eller aktiviteter som har samband med detta, eller i andra sådana fall enligt vad som fastställs i dessa Villkor eller tillämplig lag.

TJÄNSTEVILLKOR

 1. Administratören tillhandahåller inte Tjänsten och kontrollerar inte dess efterlevnad av lag, moral eller några standarder. Administratören tillhandahåller inte heller några försäkringar eller garantier i samband med Tjänsten, vare sig det gäller form, innehåll eller andra aspekter. Administratören tillhandahåller Användaren utrymme och verktyg, med vilka Användarna kan erbjuda, beställa eller tillhandahålla Tjänsten, genom att ingå direkta juridiska och ekonomiska förhållanden på egen bekostnad och eget ansvar.
 2. Administratören är engagerad i att se till att Webbplatsen uppfyller dina behov, men garanterar inte att den är fri från fel eller brister. Förutom om det utesluts av tvingande lag, frånskriver sig Administratören alla garantier och allt ansvar som kan ha uppstått eller kan komma att uppstå från brister i Webbplatsen.
 3. Användarna accepterar att Webbplatsen kan innehålla länkar till externa platser, webbplatser och webbapplikationer, som inte ägs eller på annat sätt är beroende av eller kontrolleras av Administratören. Användarna bekräftar att Webbplatsen kan kommas åt via verktyg eller tjänster som erbjuds av tredje parter. I vilket fall som helst sker länkning eller användning av tredje parts resurser och hjälpmedel på Användarens egen bekostnad och risk. Administratören uppmanar dig att läsa tjänstevillkoren från sådana tredje parter för att fastställa deras rättigheter och skyldigheter.
 4. Genom att acceptera Kundens beställning, framhåller och garanterar Tjänsteleverantören att den har de yrkesmässiga och tekniska kunskaper som krävs för att genomföra Tjänsten i enlighet med beställningen. Tjänsteleverantören ska anstränga sig för att fullfölja Avtalet.
 5. Tjänsteleverantören samtycker till att inte tillhandahålla Kunden reklam, telefonnummer, e-postadress, webbplats, Skype-ID etc. eller på annat sätt underlätta någon kommunikation mellan Kunden och Tjänsteleverantören som skulle kunna avskilja medling på Webbplatsen, och att inte uppmuntra transaktioner utanför Webbplatsen.
 6. Tjänsteleverantören ger Administratören rätt att använda Tjänsteleverantörens företagsnamn, dess varumärken eller tjänstemärken, och andra juridiskt skyddade beteckningar som tillhör Tjänsteleverantören, inom Webbplatsen, för dess marknadsföring, drift och utveckling.

KONTO OCH PROFIL

 1. I syfte att tillhandahålla eller aktivera tillhandahållandet av Tjänsten via Webbplatsen, måste Tjänsteleverantören skapa ett Konto. Skapande och upprätthållande av ett Kontot kräver (i) full rättskapacitet eller, beträffande fysiska personer, rättslig handlingsförmåga att ingå avtal, (ii) tillhandahållande av deras egna, sanna och fullständiga data och uppdatering av dem om något förändras, (iii) Tjänsteleverantörens åtagande av fullständigt ansvar för sitt konto, inkluderat för åtkomst till och information som samlas in på kontot, och (iv) efterlevnad av dessa Villkor och relevanta lagbestämmelser.
 2. Tjänsteleverantörens profil kan inte innehålla information som uppmuntrar till affärer utanför Webbplatsen. Administratören förbehåller sig rätten att ta bort Tjänsteleverantörens profil om den strider mot dessa Villkor, lagen eller har en negativ påverkan på Webbplatsens goodwill.
 3. Vi förbehåller oss rätten att stänga av och/eller radera Kontot om Tjänsteleverantören bryter mot bestämmelserna i dessa Villkor eller tillämplig lag, inkluderat bestämmelser som gäller immaterialrätt, e-tjänster och konsumenträttigheter. Vidare förbehåller vi oss rätten att stänga av och/eller radera Användarens Konto och att hindra åtkomst till Webbplatsen för Användare vars agerande anses skadligt för Webbplatsen och/eller andra Användare.
 4. Vi förbehåller oss rätten att tillfälligt stänga av Kontot eller åtkomst till vissa tjänster som är tillgängliga inom Webbplatsen om det fastställs att Kontots eller Webbplatsens säkerhet äventyras.

BESTÄLLNING

 1. Alla grafiska återgivningar, tillsammans med priser och ytterligare information som presenteras på Webbplatsen, utgör en inbjudan för Kunden att ingå ett Avtal med Tjänsteleverantören. Kundens beställning kan göras genom vår webbaserade tjänstekonfigurering och system för orderhantering, som är tillgängliga på Webbsidan.
 2. Kunden gör en beställning av Tjänsten på Webbplatsen. I undantagsfall, såsom exempelvis Webbplatsens datorfel och om det är omöjligt att göra en beställning via Webbplatsen, kan beställningen göras via e-post som skickas till vår adress.
 3. För att göra en beställning måste Kunden:
  1. från Administratörens förteckning välja de Grafiska återgivningar och den Tjänsteleverantör som ska genomföra Tjänsten på den valda Grafiska återgivningen, och sedan
  2. konfigurera den valda Grafiska återgivningen med användning av de mekanismer som är tillgängliga på Webbplatsen, genom att specificera parametrar för tryck (exempelvis ram, storlek, effekter och grafiskt material) till vilken den valda Grafiska återgivningen ska optimeras, och slutligen
  3. lämna sina kontaktuppgifter för att fylla i Avtalet.
 4. Baserat på de parametrar som specificeras av Kunden, ska Tjänsteleverantören presentera särskilda Avtalsvillkor för Kunden. De särskilda Avtalsvillkoren ska åtminstone ange Tjänstens pris, varaktighet och en policy som reglerar återlämning och klagomål. Priserna för Tjänsten är bruttopriser.
 5. Om den Grafiska återgivningen som väljs av Kunden kommer från en extern digital bibliotekssamling, får Kunden via Webbplatsen nödvändiga rättigheter och tillstånd till vald Grafisk återgivning från ett behörigt digitalt bibliotek (detaljerat licensavtal som definierar godtagbart sätt för Kundens användning av den Grafiska återgivningen finns på ett kort av den Grafiska återgivningen i fråga) och överlåter den till Tjänsteleverantören i syfte att genomföra Tjänsten. I vilket fall som helst samtycker Tjänsteleverantören, genom att påbörja genomförandet av Tjänsten inom Webbplatsen, att bli bunden av licensvillkoren, och förklarar att den Grafiska återgivningen endast kommer att användas på vägnar av Kunden och endast för Tjänstens syfte. I gengäld bekräftar Kunden att den Grafiska återgivningen endast kommer att användas för hans/hennes personliga syften, och att han/hon inte får underlicensiera, mångfaldiga eller använda den Grafiska återgivningen i kommersiella syften eller för vidare marknadsföring.
 6. Kundens beställning är juridiskt bindande.

KOMPENSATION, AVGIFTER OCH PROVISIONER

 1. Tjänster som tillhandahålls av Administratören till Tjänsteleverantörer ska betalas.
 2. Betalning för de beställda Tjänsterna ska göras genom elektroniska betalningssystem eller direkt till Tjänsteleverantörens bankkonto.
 3. Detaljerade regler om tillämpliga avgifter och provisioner som tillämpas på Webbplatsen tillhandahålls i Bilaga 2 i dessa Villkor.

SEKRETESS OCH KONFIDENTIALITET

 1. Webbplatsens sekretesspolicy ("Sekretesspolicy") finns i Bilaga 1 till dessa Villkor och utgör en del av desamma. Genom att acceptera dessa Villkor, lämnar Användaren sitt samtycke till det sätt på vilket Administratören kan behandla uppgifterna som tillhandahålls via Webbplatsen. Datahantering, inkluderat att göra data tillgänglig, sker i enlighet med regler och former som fastställs i lag.
 2. Personuppgifter, adresser och betalningsinformation kommer att skickas till Tjänsteleverantören endast i syfte som gäller fullföljande av Avtalet, eller till tredje parter, i så fall enligt beskrivning i Sekretesspolicyn.
 3. Vi kan samla in uppgifter om popularitet och användning av Webbplatsens individuella komponenter. Sådana uppgifter kommer endast att hanteras anonymt och gemensamt.
 4. Förutom om något annat fastställs av tvingande lagbestämmelser är det inte tillåtet, utan vårt samtycke, att avslöja någon information som endast är tillgänglig för användare och som gäller Webbplatsens funktionssätt, inkluderat utan begränsning, uppgifter om andra Användare, Webbplatsens eller Administratörens organisation, teknologi, teknik och know-how, liksom uppgifter som gäller vinster som har gjorts på transaktioner som genomförs via Webbplatsen.

ADMINISTRATÖRENS OCH ANVÄNDARENS ANSVAR

 1. Administratören ska inte vara juridiskt ansvarig för någon handling eller underlåtelse från Användarnas sida. I synnerhet kan vi inte hållas ansvariga för en Användares brott mot upphovsrätt eller andra rättigheter som tillhör en annan Användare eller en tredje part.
 2. Vi kan inte hållas ansvariga för Tjänstens kvalitet, säkerhet eller lagenlighet, eller Tjänsteleverantörens förmåga att leverera korrekt enligt Avtalet, eller för underlåtenhet att uppfylla eller bristande uppfyllande av Användarens skyldigheter i samband med Webbplatsen. Om möjligt försöker Administratören kontrollera uppgifter som gäller Tjänsterna och vidta nödvändiga åtgärder för att utesluta beteende som kan vara olagligt eller som strider mot dessa Villkor.
 3. Administratören övervakar, vad gäller formell riktighet, fullföljande av transaktioner som görs enligt Avtalen. Slutförande av ett Avtal kan nekas endast i undantagsfall och om det finns skäl som rättfärdigar detta. Till exempel, om Tjänsteleverantören har underlåtit att samarbeta med Administratören beträffande användning av Webbplatsen.
 4. Vi kommer inte att vara ansvariga för avbrott på Webbplatsen som orsakas av force majeure-händelser, fel på utrustning eller Användarens olagliga ingripande, eller för skada som kan ha inträffat på Användarens tillgångar på grund av tekniskt fel på Webbplatsen.
 5. I den utsträckning som lagen tillåter, frånsäger sig Administratören sitt eget ansvar, liksom ansvar för sina arbetstagare, delägare och underleverantörer, i samband med Webbplatsen, oavsett om ansvaret följer av avtal, skadestånd utanför avtalsförhållanden eller på annat sätt, både vad gäller verkliga skador (förluster) liksom utebliven förväntad inkomst.
 6. Du samtycker till att försvara, ersätta och hålla Administratören skadelös mot och från all form av ansvar, och att betala alla kostnader, utgifter och krav som åsamkas eller tilldöms Administratören i samband med rättegångsprocesser mot Administratören av skäl som har samband med dig. Vidare samtycker du till att ge Administratören all hjälp i det effektiva genomdrivandet av rättigheter eller liknande användning av försvar mot reklamationer från andra Användare eller tredje parter i fall som på något sätt relaterar till dig.

VÅRA IMMATERIELLA RÄTTIGHETER

 1. Du bekräftar och samtycker till att alla rättigheter på Webbplatsen tillhör Administratören. Det är förbjudet att använda dessa rättigheter, inkluderat immateriella rättigheter, på annat sätt än (i) inom Webbplatsen och (ii) i enlighet med dessa Villkor och tillämpliga lagar.
 2. Webbplatsen, dess individuella beståndsdelar (inkluderat grafiska användargränssnitt), texter (inkluderat dessa villkor), navigeringslösningar, urval och arrangemang av innehåll som presenteras på Webbplatsen, grafisk konst, kompilering, och härledda verk är föremål för rättsligt skydd som beviljats, särskilt för databaser, dataprogram, grafiska återgivningar eller andra verk med upphovsmannaskap. Skyddet omfattar även allt material som Administratören tillhandahåller Användarna elektroniskt, särskilt via e-post. Ändring, kopiering, spridning, överföring, visning, omtryckning, underlicensiering, skapande av ett samlingsverk av materialen utan samtycke från Administratören är förbjuden och kommer leda till rättsliga åtgärder från Administratören.
 3. Samling, användning och databehandling av innehållet på Webbplatsen, inkluderat användning av webbcrawler eller annat automatiserat system för nedladdning av data från Webbplatsen utan vårt samtycke utgör ett brott mot dessa Villkor.
 4. Din användning av Administratörens symboler, inkluderat varumärken, särskilt beskrivningen "Pixers" i något dokument eller för något syfte, förutom i fall som det hänvisas till i dessa Villkor, får endast ske efter skriftligt samtycke från Administratören.
 5. Användaren är fullt ut ansvarig för alla skada som orsakas av och härrör från användning av Administratörens egendom utan dess samtycke, eller i strid med dessa Villkor eller tillämplig lag.

UPPSÄGNING

 1. Tillhandahållandet av våra tjänster inom Webbplatsen har obegränsad varaktighet.
 2. Vi kan säga upp avtalet med dig för underhåll av ett Konto eller bestämmelse av andra tjänster med omedelbar verkan. Utan att det påverkar allmängiltigheten i föregående mening ska Tjänsteleverantören, trots uppsägning, genomföra Tjänsten i enlighet med accepterad beställning från Kunden.
 3. Du kan avbryta din användning av Webbplatsen när som helst, oavsett skäl. Dock måste du uppfylla de åtaganden som har gjorts innan du skickade skriftligt meddelande om uppsägning till Administratören på följande adress: Pixers LTD, 590 Kingston Road, London, SW20 8DN, Storbritannien.

KONTAKT OCH KLAGOMÅL

 1. Du kan kontakta Administratören beträffande tjänster som tillhandahålls av Administratören inom Webbplatsen på följande sätt:
  1. skriv till följande adress: Pixers LTD, 590 Kingston Road, London, SW20 8DN, Storbritannien, eller
  2. använd "kontakt"-länken som finns på Webbplatsen.
 2. Dina klagomål gällande våra tjänster som tillhandahålls på Webbplatsen kan registreras elektroniskt genom att använda "kontakt"-länken som finns på Webbplatsen, eller genom skriftligt meddelande till följande adress: Pixers LTD, 590 Kingston Road, London, SW20 8DN, Storbritannien. Reklamationen ska innehålla åtminstone Användarens identitet, inkluderat hans/hennes e-postadress, Användarens status inom Webbplatsen (Kund eller Tjänsteleverantör) och beskrivning av invändningarna.
 3. Om uppgifterna eller informationen som inkluderas i reklamationen måste kompletteras, innan bedömning av reklamationen grundat på de uppgifter som har lagts fram, kommer vi att be dig om att komplettera reklamationen.
 4. Administratören kommer att ta ställning till reklamationen inom 14 dagar från dess mottagande i korrekt form.
 5. Svar på reklamationen kommer att skickas till den e-postadress som har angetts i meddelandet om reklamationen.

DIVERSE

 1. Eventuella tvister som härrör från tjänster som tillhandahålls av Administratören till Användare enligt dessa Villkor kommer att lösas av en domstol som har jurisdiktion på platsen för Administratörens registrerade säte.
 2. Utan att det påverkar allmängiltigheten av Stycke 1 i denna Klausul, kan alla Användare som omfattas av EU:s konsumentskydd kan använda utomrättsliga medel för hantering av klagomål och avhjälpande. För att dra nytta av möjligheterna till uppgörelse i godo av tvister som gäller internethandel, kan du skicka ditt klagomål, exempelvis, via EU-plattformen ODR som finns på https://webgate.ec.europa.eu/odr/.
 3. Om någon bestämmelse i dessa Villkor anses vara ogiltig eller ogenomförbar enligt en lagakraftvunnen dom, ska återstående delar av dessa Villkor fortsätta att vara gällande och verkställbara.
 4. Administratören förbehåller sig rätten att ändra bestämmelserna i dessa Villkor och att lansera en ny version av Webbplatsen när som helst, utan att behöva ange något skäl för detta. Vi kommer omedelbart meddela dig om några ändringar av dessa Villkor sker, eller om en ny version av Webbplatsen lanseras. Du kan välja att dra dig ur Webbplatsen i dess nya version eller enligt nya Villkor, omedelbart efter att du har mottagit meddelande om detta. Om du fortsätter att använda Webbplatsen samtycker du till ändringarna.
 5. Om du väljer att dra dig ur ska du meddela detta skriftligen till Administratörens adress: Pixers LTD, 590 Kingston Road, London, SW20 8DN, Storbritannien. Till följd av detta kan Administratören godtyckligen välja att hindra din åtkomst till Webbplatsen eller att begränsa dess funktioner, eller tillfälligt stänga av eller ta bort Kontot.
 6. Dessa Villkor träder i kraft samma datum som de annonseras på Webbplatsen. Avtal som ingås mellan Användarna och Administratören innan dessa Villkor träder i kraft kommer att vara föremål för dess bestämmelser efter accept av dessa Villkor.
 7. Alla rättigheter enligt dessa Villkor tillkommer och överförs till förmån för Administratörens rättsliga efterträdare.

BILAGOR

Följande Bilagor utgör en del av dessa Villkor:

BILAGA 1. SEKRETESSPOLICY.

Bilagan är tillgänglig här.

BILAGA 2. AVRÄKNING AV FORDRINGAR MELLAN TJÄNSTELEVERANTÖREN OCH ADMINISTRATÖREN

 1. Användning av Webbplatsen är kostnadsfri för Kunder.
 2. Administratören kommer att debitera Tjänsteleverantörer för tjänster som erbjuds inom Webbplatsen, i form av provision på deras faktiska vinster från beställningar som görs från Kunder. Provisionens belopp fastställs individuellt mellan Administratören och Tjänsteleverantören.
 3. Avräkningen mellan Administratören och Tjänsteleverantören görs på begäran av Tjänsteleverantören (åtminstone en gång i månaden) via Tjänsteleverantörens bankkonto enligt uppgift som Tjänsteleverantören har angett i sitt Konto.
 4. Om Tjänsteleverantören inte har lämnat någon uppgift om bankkonto på sitt Konto, kommer Administratören att överföra betalningar endast efter det att bankkontot har angetts på korrekt sätt och Administratören har informerats om detta via e-post från Tjänsteleverantören.
 5. Endast sådana Avtal som har fullgjorts korrekt innan eller i samband med att avräkning görs av Administratören, ska vara föremål för avräkning.